An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
128.01.2021Se aprobă organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Dolj pentru anul școlar 2021 – 2022,Cconform anexei nr. 1,Ccare face parte integrantă din prezenta hotărâre.
228.01.2021Se aprobă acordarea unui număr de 163 burse școlare de merit și ajutor social,Îîn cuantum de 131.000 lei,Ppentru perioada ianuarie - august 2021,ESpecial „Beethoven” Craiova și Școlii Gimnaziale Speciale „SF. Mina” Craiova,Aaflate sub autoritatea Consiliului Județean Dolj,Ddupă cum urmează: Liceului Tehnologic Special „Beethoven” Craiova: ,-- 1 bursă de merit în cuantum de 100 lei/lunar/elev: ,-- 80 burse de ajutor social în cuantum de 100 lei/lunar/elev.,ȘȘcolii Gimnaziale Speciale „SF. Mina” Craiova: ,-- 82 burse de ajutor social în cuantum de 100 lei/lunar/elev.
328.01.2021Se mandatează împuterniciții județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pentru a vota în adunarea generală ordinară a acționarilor numirea noului membru al consiliului de administrație,Ddnul Petrescu Cătălin Doru.
428.01.2021Se mandatează împuterniciții județului Dolj la SC HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA să voteze în adunarea generală ordinară a CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ acționarilor declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație.
528.01.2021Se mandatează împuterniciții județului Dolj la SC PARC INDUSTRIAL CRAIOVA SA să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație.
628.01.2021Se mandatează împuterniciții județului Dolj la SC PARC TURISM S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație.
728.01.2021Se mandatează împuterniciții județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA să voteze în adunarea generală ordinară a CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ acționarilor declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai consiliului de administrație.
828.01.2021Se aprobă inițierea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administratie al RA Aeroportul Internațional Craiova,Pexpert independent specializat în recrutarea resurselor umane. Serviciile acestuia vor fi contractate în condițiile legii.
928.01.2021Consiliul Județean Dolj ia act de demisia nr. 32718/30.12.2020 doamnei Păsculescu Veta din calitate de reprezentant al Consiliului Județean Dolj în Consiliul Consultativ al Unității Medico-Sociale Bechet. ,Srârea Consiliului Județean Dolj nr. 237/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj în Consiliile Consultative ale Unităților Medico-Sociale din subordinea Consiliului Județean Dolj,Ccare va avea următorul conținut: ,SSe desemnează domnul Ionele Gheorghe,Îîn calitate de reprezentant al Consiliului Județean Dolj în Consiliul Consultativ al Unității Medico-Sociale Bechet,..
1028.01.2021Se aprobă modificarea organigramei pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni,Cconform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. ,Să modificarea statului de functii pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni,Cconform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
1128.01.2021Prin excepție de la prevederile art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 182/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj,Îîn anul 2021,Îîncepând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2021,Ssalariul de bază brut lunar de care beneficiază funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj,Sse menține la nivelul aferent lunii decembrie 2020,Îîn măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.,PPrin excepție de la prevederile art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 183/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual care fac parte din familia ocupațională “Administrație”,Ddin cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj,Îîn anul 2021,Îîncepând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2021,Sare beneficiază funcționarii publici și personalul contractual care fac parte din familia ocupațională “Administrație” din cadrul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj se menține la nivelul aferent lunii decembrie 2020,Îîn măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.,Pexcepție de la prevederile art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 184/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj,Îîn anul 2021,Îîncepând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2021,Ssalariul de bază brut lunar de care beneficiază funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj se menține la nivelul aferent lunii decembrie 2020,Îîn măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.,PPrin excepție de la prevederile art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 185/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj,Îîn anul 2021,Îîncepând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2021,Ssalariul de bază brut lunar de care beneficiază personalul contractual din cadrul Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj se menține la nivelul aferent lunii decembrie 2020,Îîn măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. ,PPrin excepție de la prevederile art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 186/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual care face parte din familia ocupațională “Administrație”,Ddin cadrul Clubului Sportiv Județean Știința “U” Craiova,Îîn anul 2021,Îîncepând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2021,Ssalariul de bază brut lunar de care beneficiază personalul contractual care face parte din familia ocupațională “Administrație”,Ddin cadrul Clubului Sportiv Județean Știința „U” Craiova,Sse menține la nivelul aferent lunii decembrie 2020,Îîn măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. ,PPrin excepție de la prevederile art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 187/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean pentru Protecția Naturii,TTurism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj,Îîn anul 2021,Îîncepând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2021,Ssalariul de bază brut lunar de care beneficiază personalul contractual din cadrul Centrului Județean pentru Protecția Naturii,TTurism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj se menține la nivelul aferent lunii decembrie 2020,Îîn măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
1228.01.2021Se aproba actualizarea pozițiilor nr. 36,772,777,1125,1144,2230,2278,2280,3300,3314,3353,3357,Cintegrat al deseurilor in judeţul Dolj”,Pprin actualizarea locației acestora,Npentru colectarea deșeurilor municipale,Cparte integrantă din prezenta hotărâre.
1328.01.2021Se aprobă darea în administrare către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. – operatorul serviciului public,A regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Dolj în perioada 2014- 2020”,Rreabilitare și extindere aducțiune Fir II Isvarna-Craiova,Cconform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
1428.01.2021Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să aprobe în Adunarea Generală a Asociației Actul Adițional nr. 2 la Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare,Rrespectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”și tarifele aferente,Cconform Anexei nr. 1 la hotarare. ,SSe mandatează dl. DORIN COSMIN VASILE – președintele consiliului județean Dolj,Rreprezentant legal în AGA ADI ECODOLJ să voteze în Adunarea Generală a Asociaților aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul nr. 370/22.05.2018 Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare,Rrespectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea. ,SSe mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ și Directorul Executiv al Asociației,Cca în numele și pe seama Județului Dolj,Ssă semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul nr. 370/22.05.2018 Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare,Rrespectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea,Ccu anexele aferente acestuia.
1528.01.2021Se stabilește componența echipei intersectoriale locale pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă și a violenței în familie precum și în vederea monitorizării celor mai grave forme de muncă a copiilor și a victimelor violenței în familie,Aistent social Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj Membru - Secretar Constantin AnaIuliana Inspector de poliție Inspectoratul de Poliție Județean Dolj Membru Pîslaru Marius Maior Inspectoratul de Jandarmi Județean ,MDirecția de Sănătate Publică Dolj Membru Gheorghe Iuliana Inspector școlar Inspectoratul Școlar Județean Dolj Membru Burtescu Dorina Inspector de muncă Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj Membru Bănescu Renata Mihaela Psihopedagog Asociația ,VVasiliada’’ Membru Cîrlugea Vasilica Coordonator proiect Organizația ,WWorld Vision’’ România Membru Cernușcă Marius Specialist educație Fundația Terre des hommes Elveția Membru.
1628.01.2021Se aprobă componența echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică stabilită la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj,Aastfel:,11. Filip Aurelia-Alina – șef centru – coordonator echipă,22. Coderie Larisa – inspector specialitate - membru,33. Gheorghică Alina-Cristina – asistent social - membru,44. Mihai Nicoleta – inspector specialitate - membru,55. Nicola Claudia-Mariana – inspector specialitate - membru,66. Tănăsescu Cristina-Elena – inspector specialitate - membru.
1728.01.2021Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de consiliere pentru agresori în situații de violență domestică sau violență împotriva femeilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj,Cconform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
1828.01.2021Se aprobă plata cotizației anuale ce revine Consiliului Județean Dolj în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România în cuantumul reprezentând contravaloarea a 0,1165 lei/locuitor al județului.
1928.01.2021Se aprobă tarifele de utilizare pentru mijloace auto și utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. și tarifele pentru mijloace auto și utilaje închiriate de la terți,Aaltele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. conform Anexei 1 și Anexei 2 la prezenta hotărâre.
2028.01.2021Se aprobă „Programul de transport public rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean,Pperioada 2013 – 2021,Atărâre. „Programul de transport public rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean,Pperioada 2013 – 2021,Aactualizare 2021” intră în vigoare începând cu data de 01.02.2021.
2125.02.2021Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditului intern pe anul 2020,Cconform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotărâre. ,Si cheltuieli al creditului intern pe anul 2021 şi estimări pe anul 2022,Cconform anexelor nr. 2 şi 3 ce fac parte din prezenta hotărâre.
2225.02.2021Se aprobă utilizarea sumei de 23.648,0ecţiunii de dezvoltare în anul 2021,Ce face parte din prezenta hotărâre.
2325.02.2021Se aprobă acordarea unui număr de 60 burse școlare de ajutor social,Îîn cuantum de 42.000 lei,Ppentru perioada februarie - august 2021,E Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă “SF. Vasile” Craiova. ,Srobă suplimentarea cu un număr de 3 burse școlare de ajutor social,Îîn cuantum de 2.100 lei,Ppentru perioada februarie - august 2021,Aordate elevilor Școlii Gimnaziale Speciale “Sfântul Mina” Craiova.
2425.02.2021Se aprobă modificarea cotizaţiei Judeţului Dolj în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia la nivelul a 1,223 lei/locuitor/an,Îîncepând cu anul 2021.
2525.02.2021Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Dolj,Cconform anexei la prezenta hotărâre.
2625.02.2021Se aprobă modificarea Statului de Funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova,Cconform anexei la prezenta hotărâre.
2725.02.2021Se aprobă modificarea organigramei pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni,Cconform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. ,Să modificarea statului de functii pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni,Cconform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
2825.02.2021Se aprobă Organigrama Unității Medico Sociale Amarastii de Jos conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. ,Sare și funcționare al Unității Medico Sociale Amărăștii de Jos conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
2925.02.2021Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Unității Medico Sociale Cetate prevazut in anexa. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 268/2017,Cconform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
3025.02.2021Se mandatează împuterniciții Județului Dolj la S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală extraordinară a acționarilor următoarele măsuri: ,11. Trecerea din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în domeniul public al Județului Dolj a bunului imobil “Rețea alimentară cu apă”,Aavând valoarea totală de 545.623,668 lei,Ddin care TVA 87.116,339 lei,Ssituat în Craiova,CCalea București,Nnr. 325C,22. Trecerea din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în domeniul public al Județului Dolj a bunului imobil “Rețea de canalizare menajară”,Aavând valoarea totală de 509.298,779 lei,Ddin care TVA 81.316,661 lei,Ssituat în Craiova,CCalea București,Nnr. 325C,33. Trecerea din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în domeniul public al Județului Dolj a bunului imobil “Canalizare pluvială”,Aavând valoarea totală de 2.458.675,558 lei,Ddin care TVA 392.561,665 lei,Ssituat în Craiova,CCalea București,Nnr. 325C,44. Trecerea din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. în domeniul public al Județului Dolj a bunului imobil “Rețea de hidranți interiori și exteriori”,Aavând valoarea totală de 1.271.901,995 lei,Ddin care TVA 203.076,778 lei,Ssituat în Craiova,CCalea București,Nnr. 325C,55. Diminuarea capitalului social al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A.,Ddeținut de Județul Dolj,Dde la valoarea totală de 13.998.000 lei la valoarea totală de 9.212.500 lei,Pprin diminuarea numărului de acțiuni,Îîn schimbul restituirii către Acționarul Majoritar Județul Dolj,Aa bunurilor în natură în valoare totală de 4.785.500 lei,Pprezentate în anexa la prezenta hotărâre. ,CCapitalul social al societății High – Tech Industry Park Craiova S.A.,Îîn valoare de 9.214.500 va fi divizat în 92.145 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei/acțiune. În urma diminuării,Ccapitalului social al societății High – Tech Industry Park Craiova S.A.,Aaceasta va avea următoarea structură: ,Aa) Județul Dolj deține 92.125 acțiuni cu o valoare nominală totală de 9.212.500 lei,Rreprezentând 99.9783% din capitalul social al societății High – Tech Industry Park Craiova S.A.,Bb) S.C. Parc Industrial Craiova S.A. deține 20 acțiuni,Ccu o valoare nominală de totală de 2.000 lei,Rreprezentând 0.0217% din capitalul social al societății High – Tech Industry Park Craiova S.A
3125.02.2021Se aprobă documentația-cadru de atribuire a contractelor de închiriere ale cabinetelor libere și se înlocuiește anexa nr. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 134/2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 226/2009,Ccu anexele nr. 3-6 la prezenta hotărâre,Rreprezentând documentația-cadru de atribuire a contractelor de închiriere ale cabinetelor libere din꞉ ,Aa) Centrul Medical Calea București,Ssituat în Craiova,Sstr. Calea București,Nnr. 97,CCF nr. 231105 Craiova,NNC 22638-C1,Aavând valoarea de inventar 2.783.200 lei; ,Bb) Centrul Medical Brazda lui Novac,Ssituat în Craiova,Sstr. Gen. Ștefan Fălcoianu,Nnr. 1,CCF nr. 231104 Craiova,NNC 22531-C1,Aavând valoarea de inventar 1.958.200 lei.
3225.02.2021Se aproba modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 279/28.11.2017 cu privire la preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Dolj a unor bunuri proprietate a Municipiului Craiova pentru realizarea unor platforme pentru deşeuri in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judeţul Dolj”,Pprin actualizarea locatiei acestora,Nnecesara realizării containerelor îngropate pentru colectarea deșeurilor municipale,Iidentificate in Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
3325.02.2021Se constată încetarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Dolj asupra depozitelor de deșeuri situate pe raza U.A.T. municipiul Calafat,UU.A.T. orașul Filiași și U.A.T. orașul Segarcea,Îînchise în cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj”,Iidentificate în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
3425.02.2021Se revocă dreptul de administrare al Spitalului Județean de Urgență Craiova asupra terenului în suprafață de 1760 mp situat în Municipiul Craiova,Sstr.Tabaci nr.1,Iimobil de face parte din domeniul public al Județului Dolj,CCF/NC nr.246208 Craiova,Nnr. de inventar 2.4.2.112 și valoare de inventar 1.361.551,665 lei,Aacordat prin Hotarârea Consiliului Județean Dolj nr.78/2004.
3525.02.2021Se aproba prelungirea până la data de 28.03.2023 a contractului de închiriere nr. 2159/28.03.2019 încheiat între R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA şi Societatea Comercială FLIGHTS AVIATION TRADE S.R.L. privind terenul în suprafață de 300 m2 ,Ssituat în Craiova,CCalea Bucureşti,Nnr. 325A,Vvaloare de inventar 51.769 lei număr cadastral 211363,Ccarte funciară nr. 211363,Ddestinaţia bunului fiind desfăşurarea în exclusivitate a unor activități de furnizare a proviziilor la bordul aeronavelor,Cconform Actului aditional prevăzut în anexă.
3625.02.2021Se aprobă cooperarea interinstituțională dintre Consiliul Județean Dolj și Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj în vederea implementării și asigurării sustenabilității proiectului de Reabilitare și modernizare imobil str. Unirii,Nnr. 113,SSegarcea,Pprecum și darea în folosință gratuită Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj - Poliția Orașului Segarcea,Aa imobilului care aparține domeniului public al Județului Dolj identificat prin cartea funciară nr. 34734 Segarcea,Ssituat în Orașul Segarcea,Sstr. Unirii,Nnr. 113,Ccompus din construcție cu regim de înălțime D+P+1+M,Nnumăr cadastral 583 – C1,Nnumăr de inventar 1.6.4.120,Vvaloare de inventar 1.388.900,000 lei și teren în suprafață de 1037 mp,Nnumăr cadastral 583,Nnumăr de inventar 2.4.2.115,Vvaloare de inventar 8.200,000 lei.
3725.02.2021Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Dolj,Îînsuşit prin Hotărȃrea nr. 56/1999 a Consiliului Judeţean Dolj,Cioare şi atestat în Anexa nr. 1 la Hotărȃrea Guvernului nr. 965/2002,Ccu modificările şi completările ulterioare,Lla secţiunea I „Bunuri imobile”,Sse modifică (actualizează) la poziţia nr. 111 după cum urmează: ,-oloana 1 „Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: „1.3.7.2”,-- coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „DJ 552A”,- – Cioroiași – Cioroiu Nou – Halta Boureni – Covei – Catane (DN 55A),Ȋȋmbrăcăminte din beton asfaltic,Ȋȋn lungime de 57,6666 km,Dde la km 0+000 la km 57+666,Ccu suprafaţa de 960.040,000 mp”,-oana 5 „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „14.914.892,000”,-l public al Judeţului Dolj conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997,HHotărȃrii Guvernului nr. 540/2000,CCarte Funciară/Număr cadastral: Bucovăț – 30424,330421,VVȃrvoru de Jos – 30189,330196,330188,330187,334455-C1,330191,330184,334454-C1,330192,330190,330195,330185,334457-C1,330197,330193,330186,SSălcuţa – 30105,330102,330104,330107,330101,PPerișor – 30173,330172,330175,330177,330174,330176,CCioroiaşi – 30022,330023,330026,330027,330028,330029,330024,330823-C1,330025,SSiliştea Crucii – 30012,AAfumaţi – 30055,330054,330051,330053,330052,332729-C1,330056,CCatane – 30036,330034 ,330035”.
3825.02.2021Se aprobă completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 20/28.01.2021 privind aprobarea „Programului de transport public rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean,Pperioada 2013 – 2021,Aactualizare 2021”,Ccare se înlocuieşte cu Anexa la prezenta hotărâre .
3930.03.2021Se aprobă suplimentarea numărului și cuantumului burselor școlare de ajutor social,Aacordate elevilor Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă “SF. Vasile” Craiova,Ppentru perioada martie-august 2021,Ccu un număr de 12 burse în cuantum de 7.200 lei.
4030.03.2021Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului propriu judeţean,Cconform anexelor nr. 1 şi 2,Ctivităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii,Cconform anexelor nr. 3 şi 4,Cnual de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile,Cconform anexelor nr. 5 şi 6,Îîncheiate la 31 decembrie 2020,Cce fac parte din prezenta hotărâre.,SSe aprobă situaţiile financiare ale anului 2020,Cconform anexelor nr. 7,88,99,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,220,221 ce fac parte din prezenta hotărâre.
4130.03.2021Se aprobă redistribuirea sumelor prevăzute la poziţiile nr. 1,2xa la Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 135/31.07.2019,Îfinanţate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană,Cconform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.
4230.03.2021Se aprobă repartizarea cotei din impozitul pe venit în valoare de 27.134 mii lei,Rreprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean,Ppe unităţi administrativ – teritoriale,Ppe anul 2021,Ppentru susţinerea programelor de dezvoltare locală,Pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală,Pprecum şi pentru cheltuielile de funcţionare,Ppe care unităţile administrativteritoriale din judeţ,Îîn mod justificat,Nme defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,Cconform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotărâre. ,Srieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital,Îîn ordinea cronologică a vechimii arieratelor,Pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală,Cconform anexei nr. 2 ce face parte din prezenta hotărâre. ,Srieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital,Îîn ordinea cronologică a vechimii arieratelor,Pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală,Cconform anexei nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre
4330.03.2021Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale,Ppe unităţi administrativ-teritoriale,Ppe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024,Cconform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.
4430.03.2021Se aprobă statul de funcții pentru Unitatea de Asistență MedicoSocială Plenița,Cconform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.,SOrganizare și Funcționare pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Plenița,Cconform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
4530.03.2021Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unității Medico-Sociale Melinești,Cconform anexei la prezenta hotărâre.
4630.03.2021Se aprobă Regulamentului de Organizare si Funcționare pentru Unitatea Medico-Socială Sadova,Cconform anexei la prezenta hotărâre.
4730.03.2021Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unității Medico Sociale Bechet conform anexei la prezenta hotărâre.
4830.03.2021Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Cornetti”,Cconform anexei la prezenta hotărâre.
4930.03.2021Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Muzeul de Artă Craiova,Cconform anexei la prezenta hotărâre.
5030.03.2021Se aprobă trecerea unor sectoare din drumul județean DJ 641,Inexele 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,Dul public al Județului Dolj în domeniul public al statului,Aes Craiova – Pitești și legăturile cu drumurile existente”,Llot 1,Jjudețul Dolj.
5130.03.2021Se aprobă darea în administrare către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. - operatorul serviciului public,A regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Dolj în perioada 2014- 2020”,Rreabilitare și extindere aducțiune Fir II Isvarna-Craiova,Ppe raza județului Gorj,Cconform anexei la prezenta hotărâre.
5230.03.2021Se revocă dreptul de administrare acordat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj constituit în baza Hotărârilor Consiliului Județean Dolj nr. 216/2014 şi nr. 72/2015 pentru imobilul aflat în domeniul public al județului Dolj,Ssituat în Orașul Segarcea,Sstr. Unirii,Nnr. 35A,Îîncepând cu data de 01.04.2021,Rrespectiv: - teren în suprafaţă de 2.763 mp,NNC 33605,Ccod inventar 2.4.2.104,Vvaloare de inventar 29.100,000 lei,-- clădire cămin internat cu regim de înălţime P+2E,SSc = 587 mp,SSd = 1.761 mp,NNC 33605-C1,Ccod inventar 1.6.2.156,Vvaloarea de inventar 573.200 lei,-- clădire cantină+spălătorie cu regim de înălţime S+P,SSc= 351 mp,SSd = 515 mp,NNC 33605-C2,Ccod inventar 1.6.2.157,Vvaloarea de inventar 278.900 lei,-- gard beton,Llungimea de 115 m,Ccod inventar 1.6.3.2.160,Vvaloarea de inventar 5.500 lei.
5330.03.2021Se aprobă trecerea din patrimoniul S.C. High-Tech Industry Park Craiova în domeniul public al Județului Dolj a bunurilor imobile,Rrețele de alimentare cu apă potabilă,Ccanalizare menajeră și pluvială,Hhidranți interiori și exteriori,Aavând valoarea de inventar de 4.785.500 lei,Ssituate în Craiova,CCalea Bucureşti,Nnr. 325C,Iidentificate în anexa la prezenta hotărâre. ,IInventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Dolj se completează corespunzător. ,SSe aprobă diminuarea capitalului social al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. deținut de Județul Dolj,Dde la valoarea totală de 13.998.000 lei la valoarea totală de 9.212.500 lei,Pprin diminuarea numărului de acțiuni în schimbul restituirii către Acționarul Majoritar Județul Dolj,Aa bunurilor în natură în valoare totală de 4.785.500 lei,Pprecizate la art. 1. ,CCapitalul social al societății High–Tech Industry Park Craiova S.A.,Îîn valoare de 9.214.500 va fi divizat în 92.145 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei/acțiune. ,ÎÎn urma diminuării capitalului social al societății High–Tech Industry Park Craiova S.A.,Aaceasta va avea următoarea structură: ,Aa) Județul Dolj deține 92.125 acțiuni cu o valoare nominală totală de 9.212.500 lei,Rreprezentând 99.9783% din capitalul social al societății High–Tech Industry Park Craiova S.A. ,Bb) S.C. Parc Industrial Craiova S.A. deține 20 acțiuni,Ccu o valoare nominală de totală de 2.000 lei,Rreprezentând 0.0217% din capitalul social al societății High–Tech Industry Park Craiova S.A.
5430.03.2021După art. 4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 72/2017 privind instituirea unui drept de superficie se introduc două noi articole,Ccu următorul cuprins: ,SSe aprobă actul adițional la Contractul de instituire a dreptului de superficie nr. 2693/12.02.2018,Cconform anexei,Lprobă încheierea în formă autentică a Contractului de instituire a dreptului de superficie nr. 2693/2018 şi a actului adiţional la acesta,Ttaxele aferente acestor operațiuni urmând să fie achitate de către superficiar. ,SSe mandatează Președintele Consiliului Județean Dolj domnul Dorin Cosmin Vasile,Pă Contractul de instituire a dreptului de superficie nr. 2693/2018 şi a actului adiţional la acesta în numele și pe seama Județului Dolj.
5530.03.2021Se aprobă închirierea terenului în suprafață de 349,882 mp situat în Craiova,Sstr. Eroilor nr. 58,Îînscris în CF nr. 231126 Craiova,Iidentificat prin plan de amplasament,Dprietarii Ileana-Miruna Rogobete și Costin Popescu,Ppe o perioadă de 5 ani,Ccu posibilitatea prelungirii,Îcesului utilajelor pentru reabilitarea clădirii C1,Îulatoriul de Specialitate pentru Sportivi Craiova.,Seia între Ileana-Miruna Rogobete și Costin Popescu,Îîn calitate de proprietari ai terenului,Ș Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Dolj,Cconform Anexei la prezenta hotărâre,Cce constituie parte integrantă din aceasta. ,PPrețul chiriei este de 1 euro/mp/lună,Vn Dolj nr. 280/14.12.2018. Plata se va face în lei,Lla cursul de schimb al BNR din ziua plății,Ccătre proprietarii terenului.
5630.03.2021Se aprobă Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud- Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană,Rregenerare urbană,Ttabere școlare,Iinfrastructură și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean”,Cconform Anexei,Pparte integranta a prezentei hotărâri.
5730.03.2021Se aprobă modificarea actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia,Ppotrivit Actului adiţional nr. 4/2021,Îîn forma prevăzută în Anexa nr. 1,Ccare face parte integrantă din prezenta hotărâre. ,SSe aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia,Ppotrivit Actului adiţional nr. 4/2021,Îîn forma prevăzută în Anexa nr. 2,Ctutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia prevăzute la art. 1 vor fi înscrise,Ppotrivit legii,Îîn Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei Craiova. ,Stualizează Statutul şi Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia,Îîn conformitate cu modificările prevăzute la art. 1,Îîn forma prevăzută în Anexa nr. 3 şi,Rrespectiv,AAnexa nr. 4,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Se împuternicește domnul Dorin-Cosmin Vasile,PPreședintele Consiliului Județean Dolj,Ssa aprobe în numele și pe seama Județului Dolj,Mmodificarile prevazute la art.1 si art.2 si să semneze Actul constitutiv actualizat,SStatutul actualizat si actele aditionale aferente acestora,Aanexate la prezenta hotărâre.,PPreședintele Consiliului Județean Dolj,Ddomnul Dorin-Cosmin Vasile,E al Județului Dolj în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia. ,Pnt al Județului Dolj în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia,Îîn condițiile legii.,SVasile ca membru în Consiliul director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia. ,SSe împuterniceşte domnul Dorin-Cosmin Vasile,Aavând CI/BI Seria DZ,Nnr. 186681 domiciliat în Sat Preajba,CComuna Malu Mare,Sstr. Crinului,Nnr. 7,Jjudețul Dolj,Salizare a Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia,Lla Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Craiova.
5830.03.2021Se aprobă modelul legitimației de președinte al Consiliului Județean Dolj,Ppotrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. ,Srobă modelul legitimației de vicepreședinte al Consiliului Județean Dolj,Ppotrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.,S modelul legitimației de consilier județean al Consiliului Județean Dolj,Ppotrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
5930.03.2021Se aprobă modificarea arondării actuale privind activitățile de evidență a persoanelor a localității Coțofenii din Dos,D la Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Breasta.
6022.04.2021Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2021,Cconform anexei nr.1 ce face parte din prezenta hotărâre. ,SSe aprobă lista obiectivelor de investiții a Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2021,Cconform anexei nr.2 ce face parte din prezenta hotărâre.
6122.04.2021Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni pe anul 2021,Cconform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotărâre. ,SSe aprobă lista obiectivelor de investiţii a Spitalului „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni pe anul 2021,Cconform anexei nr. 2 ce face parte din prezenta hotărâre.
6222.04.2021Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Amărăştii de Jos,Fl de stat prin Direcţia de Sănătate Publică Dolj cu încadrare în costul standard/an/pat,Ppe anul 2021,Cconform anexelor nr.1 şi 1a,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre.,Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Amărăştii de Jos,Ffinanţat din venituri proprii şi din sursele bugetului propriu al Județului Dolj,Ppeste costul standard/an/pat pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022- 2024,Cconform anexelor nr. 2 şi 2a,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
6322.04.2021Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Bechet,Ffinanţat din transferuri de la bugetul de stat,Pprin Direcţia de Sănătate Publică Dolj,Ccu încadrare în costul standard/an/pat,Ppe anul 2021,Cconform anexelor nr.1 şi 1a,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ,Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Bechet,Fnţat din venituri proprii şi din sursele bugetului propriu al Județului Dolj,Ppeste costul standard/an/pat,Ppe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Cconform anexelor nr. 2 şi 2a,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
6422.04.2021Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Brabova,Ffinanţat din transferuri de la bugetul de stat,Pprin Direcţia de Sănătate Publică Dolj,Ccu încadrare în costul standard/an/pat,Ppe anul 2021,Cconform anexelor nr.1 şi 1a,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ,Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Brabova,Fanţat din venituri proprii şi din sursele bugetului propriu al Județului Dolj,Ppeste costul standard/an/pat pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Cconform anexelor nr. 2 şi 2a,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
6522.04.2021Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Cetate,Ffinanţat din transferuri de la bugetul de stat,Pprin Direcţia de Sănătate Publică Dolj,Ccu încadrare în costul standard/an/pat,Ppe anul 2021,Cconform anexelor nr.1 şi 1a,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre.,Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Cetate,Fnţat din venituri proprii şi din sursele bugetului propriu al Județului Dolj,Ppeste costul standard/an/pat pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Cconform anexelor nr. 2 şi 2a,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
6622.04.2021Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Melineşti,Ffinanţat din transferuri de la bugetul de stat,Pprin Direcţia de Sănătate Publică Dolj,Ccu încadrare în costul standard/an/pat,Ppe anul 2021,Cconform anexelor nr.1 şi 1a,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ,Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Melineşti,Finanţat din venituri proprii şi din sursele bugetului propriu al Județului Dolj,Ppeste costul standard/an/pat pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Cconform anexelor nr. 2 şi 2a,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
6722.04.2021Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Pleniţa,Ffinanţat din transferuri de la bugetul de stat,Pprin Direcţia de Sănătate Publică Dolj,Ccu încadrare în costul standard/an/pat,Ppe anul 2021,Cconform anexelor nr.1 şi 1a,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ,Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Pleniţa,Fanţat din venituri proprii şi din sursele bugetului propriu al Județului Dolj,Ppeste costul standard/an/pat pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Cconform anexelor nr. 2 şi 2a,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
6822.04.2021Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Sadova,Fprin Direcţia de Sănătate Publică Dolj cu încadrare în costul standard/an/pat,Ppe anul 2021,Cconform anexelor nr.1 şi 1a,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ,Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii Medico-Sociale Sadova,Fanţat din venituri proprii şi din sursele bugetului propriu al Județului Dolj,Ppeste costul standard/an/pat pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Cconform anexelor nr. 2 şi 2a,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
6922.04.2021Se aprobă bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Cconform anexelor nr. 1,22,Şşi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
7022.04.2021Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj,Iinstituție parțial finanțată din bugetul județului Dolj,Ppe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024,Cconform anexelor nr.1 și 1a,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
7122.04.2021Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Judeţene de Pază şi Servicii Dolj,Uunitate parțial finanțată,Ppe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024,Cconform anexelor nr. 1 şi 1A,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
7222.04.2021Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public de Salubrizare al Judeţului Dolj,Uunitate parțial finanțată,Ppentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024,Cconform anexelor nr. 1 şi 1a,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
7322.04.2021Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Județean Știința „U” Craiova,Iinstituție parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj,Ppe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024,Cconform anexelor nr. 1 şi 1a,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
7422.04.2021Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Județean pentru Protecția Naturii,TTurism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj,Ppentru anul 2021,Îîn cuantum de 1.272 mii lei şi estimările pentru anii 2022-2024,Cconform anexelor nr. 1 şi 1a,Ccare fac parte din prezenta hotărâre.
7522.04.2021Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”,Il finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Cconform anexelor nr.1și nr.1a,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ,Suieli al fondurilor externe nerambursabile al Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”,Ppe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Cconform anexei nr. 2,Ccare face parte integrantă din prezenta hotărâre.
7622.04.2021Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Muzeului Olteniei Craiova,Uunitate parțial finanțată,Ppe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Cconform anexelor nr. 1 şi 1a,Cce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
7722.04.2021Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Muzeului de Artă Craiova,Iinstituție parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj,Ppe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Cconform anexelor nr. 1 şi 1a,Cce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
7822.04.2021Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj,Iinstituție parțial finanțată,Ppe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024,Cconform anexelor 1 și 1a care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
7922.04.2021Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Populare de Arte şi Meserii ,CCornetti” Craiova,Iinstituţie parţial finanţată din bugetul propriu al Judeţului Dolj,Ppe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Cconform anexelor nr. 1 şi 1a,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
8022.04.2021Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Mina”,Ppe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Cconform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
8122.04.2021Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Sf.Vasile” Craiova,Ppe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Cconform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ,Suieli al fondurilor externe nerambursabile al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Sf.Vasile” Craiova,Ppe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Cconform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
8222.04.2021Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic Special „Beethoven”,Ppe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Cnr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ,Serambursabile al Liceului Tehnologic Special „Beethoven”,Ppe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,C nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
8322.04.2021Se aprobă bugetul Liceului Tehnologic Special Pelendava Craiova pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Cconform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
8422.04.2021Se aprobă bugetul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj,Ppe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Cconform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
8522.04.2021Se aprobă metodologia pentru calculul compensaţiei cheltuielilor neeconomice la R.A. Aeroportul Internaţional Craiova,Cconform anexei nr. 1,Ccare face parte integrantă din prezenta hotărâre. ,Să valoarea compensaţiei cheltuielilor neeconomice la R.A. Aeroportul Internaţional Craiova pentru perioada 2021-2035,Cconform anexei nr. 2,Ccare face parte integrantă din prezenta hotărâre.,Sizarea de către R.A. Aeroportul Internațional Craiova a transferurilor alocate din bugetul propriu al Județului Dolj,Îde natură neeconomică și a investițiilor în infrastructură și în echipamentele necesare pentru astfel de activități.
8622.04.2021Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Internaţional Craiova pe anul 2021,Cconform anexelor nr. 1,22,33,44,44A şi 4B,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
8722.04.2021Se aprobă indexarea taxelor locale și a amenzilor care intră în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Dolj,Aaplicabile în anul fiscal 2022,Ccu indicele de inflație de 2,66%,Cconform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ,SSe aprobă instituirea unor taxe conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
8822.04.2021Se aprobă alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Dolj,Ppe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Rreprezentând plata contribuţiei pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din judeţul Dolj,Cconform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.
8922.04.2021Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare în anul 2021,Cconform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.
9022.04.2021Se aprobă bugetul general al judeţului Dolj pe anul 2021,Lla partea de venituri în sumă de 911.221,71 mii lei şi la partea de cheltuieli în sumă de 956.176,771 mii lei,Cform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotărâre. ,SSe aprobă bugetul local al judeţului Dolj pe anul 2021,Li şi la partea de cheltuieli în sumă de 815.134 mii lei,Pprecum şi estimările pe anii 2022-2024,Cnform anexei nr. 2 ce face parte din prezenta hotărâre.,Sţului Dolj pentru secţiunea de funcţionare pe anul 2021,Îîn valoare de 275.169 mii lei,Pprecum şi estimările pe anii 2022-2024,Ceţului Dolj pentru secţiunea de dezvoltare pe anul 2021,Li şi la partea de cheltuieli în sumă de 539.965 mii lei,Pprecum şi estimările pe anii 2022-2024,Cform anexei nr. 4 ce face parte din prezenta hotărâre. ,SSe aprobă bugetul local al judeţului Dolj,Ppe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Ddefalcat pe capitole de cheltuieli,Ttitluri,Aarticole şi aliniate.,S integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021,Li şi la partea de cheltuieli în sumă de 110.888 mii lei,Pprecum şi estimările pe anii 2022-2024,Cform anexei nr. 6 ce face parte din prezenta hotărâre. ,Sri proprii pentru secţiunea de funcţionare pe anul 2021,Li şi la partea de cheltuieli în sumă de 104.268 mii lei,Pprecum şi estimările pe anii 2022-2024,Cnform anexei nr. 7 ce face parte din prezenta hotărâre.,Sturi proprii pentru secţiunea de devoltare pe anul 2021,Llei şi la partea de cheltuieli în sumă de 6.620 mii lei,Pprecum şi estimările pe anii 2022-2024,Cform anexei nr. 8 ce face parte din prezenta hotărâre. ,Slor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,Ppe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Ddefalcat pe capitole de cheltuieli,Ttitluri,Aarticole şi aliniate.,SSe aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile,Ppe anul 2021 în valoare de 1.109 mii lei,Pprecum şi estimările pe anii 2022-2024,C(2) Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile,Ppe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024,Ddefalcat pe capitole de cheltuieli,Ttitluri,Aarticole şi aliniate.,SSe aprobă bugetul creditelor interne,Ppe anul 2021,Îîn sumă de 87.438,771 mii lei,Pprecum şi estimările pe anii 2022-2024,Corm anexei nr. 12 ce face parte din prezenta hotărâre. ,Sa sinteză a obiectivelor de investiţii pentru anul 2021,Ppe grupe de investiţii şi surse de finanţare,Corm anexei nr. 13 ce face parte din prezenta hotărâre. ,Siţii pe anul 2021 din excedentul bugetar al anului 2020,Cform anexei nr. 14 ce face parte din prezenta hotărâre.
9122.04.2021Se mandatează domnii,Sy Park Craiova S.A.,Pluarea unor măsuri.
9222.04.2021Se mandatează doamna Gîrleanu Elena și domnul Triță Dan-Alexandru - împuterniciți ai Județului Dolj la Parc Industrial Craiova S.A.,Ppentru a aproba în prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor unele măsuri referitoare la activitatea societății.
9322.04.2021Se mandatează împuterniciții Județului Dolj pentru a aproba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. luarea unor măsuri.
9422.04.2021Se aprobă mandatarea împuternicitului Judeţului Dolj la Compania de Apă Oltenia S.A.,Ddl.Bunta Gabriel,Penerală ordinară a acţionarilor din data de 10.05.2021 documente prevăzute de lege.
9522.04.2021Se prelungește contractul de administrare – mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova: ,11. Pappa Dan Radu Ilie - reprezentant CJ Dolj – președinte CA ,22. Stoe Gabriel - administrator CA ,33. Dumitru Ovidiu Mircea - administrator CA ,44. Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - administrator CA ,55. Pîrvulețu Mircea Silviu - administrator CA,Rreprezentant al Ministerului Finanțelor Publice
9622.04.2021Se stabilește componența echipei intersectoriale locale pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă și a violenței în familie precum și în vederea monitorizării celor mai grave forme de muncă a copiilor și a victimelor violenței în familie,Aastfel:,NNume și prenume Funcția Instituția Calitatea în cadrul echipei,FFilip AureliaAlina Șef centru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj Coordonator ,DDiaconu-Florea Claudia Mihaela Asistent social Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj Membru - Secretar ,CConstantin Ana Iuliana Inspector de poliție Inspectoratul de Poliție Județean Dolj Membru ,PPîslaru Marius Maior Inspectoratul de Jandarmi Județean ,MMihai Bravul’’ Dolj Membru ,BBeneduc Ionuț Adrian Inspector superior Direcția de Sănătate Publică Dolj Membru,DDumitrescu Marinela Claudia Prof. dr. Inspectoratul Școlar Județean Dolj Membru ,BBurtescu Dorina Inspector de muncă Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj Membru ,BBănescu Renata Mihaela Psihopedagog Asociația ,VVasiliada’’ Membru ,CCîrlugea Vasilica Coordonator proiect Organizația ,WWorld Vision’’ România Membru ,CCernușcă Marius Specialist educație Fundația Terre des hommes Elveția Membru
9722.04.2021Se desemnează Dna Nicolae Anda-Mirei ca reprezentant al asiguraților,Ddelegat din partea Consiliului Județean Dolj,Ceprezentanților în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
9822.04.2021Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliulul Județean Dolj nr. 265/12.12.2019 privind lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere – Județul Dolj așa cum a fost rectificată prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 119/20.07.2020,Sse modifică după cum urmează:,11. pozițiile nr. crt. 131 și 153 UAT Filiași se modifică,Îîn sensul actualizării numelui proprietarilor,Aadresa de domiciliu și actul de proprietate,22. pozițiile nr. crt. 213,3306,4432,4434,4436 și 438 UAT Brădești se modifică,Îîn sensul actualizării numelui proprietarilor,Aadresa de domiciliu,Aactul de proprietate,Îîndreptarea unor erori materiale în ceea ce privește suprafața terenului expropriat și valoarea terenului expropriat,33. pozițiile nr. crt. 22,774 și 115 UAT Coțofenii din Față se modifică,Îîn sensul actualizării numelui proprietarilor,Aadresa de domiciliu și actul de proprietate,44. pozițiile nr. crt. 81,996,1104,1105,1111,1140 și 146 UAT Almăj se modifică,Îîn sensul actualizării numelui proprietarilor,Aadresa de domiciliu și actul de proprietate,55. pozițiile nr. crt. 27,1106,1121,2214,2219,3379,4406 și 407 UAT Ișalnița se modifică,Îîn sensul actualizării numelui proprietarilor,Aadresa de domiciliu,Aactul de proprietate și completare număr parcelă,Îîn conformitate cu Anexa nr. 4 la prezenta hotârăre.
9922.04.2021Se aprobă darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia,Ccu sediul în Craiova,Sstr. Jiețului,Nnr. 19,Aa unui spațiu în suprafață utilă totală de 90,66 mp,Vvaloarea de inventar de 227.555,000 lei,Ssituat în cadrul corpului F al imobilului din Municipiul Craiova,Sstr. Jiețului,Nnr. 19,Iidentificat cu numărul cadastral 211778,Ccartea funciară nr. 211778 a localității Craiova,Nnumărul de inventar 1.6.4.102,Aaflat în proprietatea publică a Județului Dolj,Cconform anexei nr. 1 a prezentei hotărâri,Cce constituie parte integrantă din aceasta.
10022.04.2021Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea din Craiova pentru implementarea proiectului „Revizuirea Planului de Management al Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului,RROSPA0023 Confluenta JiuDunăre,RROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Dranic-2391 și Pădurea Zaval-IV.33”,Cconform Anexei la prezenta hotărâre.
10122.04.2021Se aprobă Planul de Menținere a Calității Aerului pentru județul Dolj,Cconform anexei la prezenta hotărâre.
10222.04.2021Se aprobă tarifele de utilizare pentru mijloace auto și utilaje proprii din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. și tarifele pentru mijloace auto și utilaje închiriate de la terți,Aaltele decât cele din dotarea S.P.L.D.P. DOLJ S.A. conform Anexei 1 și Anexei 2 la prezenta hotărâre.
10324.05.2021Se aprobă contul de execuţie a bugetului propriu al judeţului Dolj,Ppe cele două secţiuni (funcţionare şi dezvoltare),Ppe primele 3 luni ale anului 2021,Cconform anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte din prezenta hotărâre. ,Sactivităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii,Ppe cele două secţiuni (funcţionare şi dezvoltare),Ppe primele 3 luni ale anului 2021,Cconform anexelor nr. 3 şi 4 ce fac parte din prezenta hotărâre.
10424.05.2021Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Judeţean Dolj,ŞŞcoala Populară de Arte şi Meserii Cornetti,UUniunea Ziariștilor Profesioniști din România,Îernaţional al Filmului Ecologist ECOFEST România -,Pu Sănătatea Pământului” şi protocolul de cooperare,Cconform anexei la prezenta hotărâre.,Sa sumei de 50 mii lei din bugetul propriu judeţean,Ccapitolul 51.02.01.03 ,AAutorităţi executive”,Prnaţional al Filmului Ecologist ECOFEST România - ,PPentru Sănătatea Pământului”.
10524.05.2021Se aprobă modificarea organigramei pentru Direcţia Județeană de Pază și Servicii Dolj,Cconform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.,Să modificarea statului de funcții pentru Direcţia Județeană de Pază și Servicii Dolj,Cconform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
10624.05.2021Se aprobă modificarea organigramei pentru Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj,Cconform anexei 1 la prezenta hotărâre. ,Să modificarea statului de funcții pentru Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj,Cconform anexei 2 la prezenta hotărâre
10724.05.2021Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Muzeul de Artă Craiova,Cconform anexei la prezenta hotărâre.
10824.05.2021Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Cornetti”,Cconform anexei la prezenta hotărâre.
10924.05.2021Se aprobă modificarea organigramei pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni,Cconform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. ,Să modificarea statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni,Cconform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. ,Sului de organizare și funcționare pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni,Cconform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
11024.05.2021Se aproba modificarea organigramei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna,Cconform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. ,Să modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna,Cconform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
11124.05.2021Se aprobă modificarea statului de funcții al Unității Medico – Sociale Brabova conform anexei la prezenta hotărâre.
11224.05.202124/05/2021
11324.05.2021Se convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. la data de 25.05.2021 și se mandatează împuterniciții județului Dolj la societate să propună și să voteze,Îîn numele și pentru județul Dolj,Uurmătoarele: ,Aa) Numirea actualilor membri ai consiliului de administrație în funcția de administratori provizorii,Ppână la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori,Ddar nu mai mult de 4 luni,Cconform anexei nr. 1,Bb)Prelungirea,Pprin act adițional,Aa contractului de administrare-mandat încheiat de societate cu administratorii,Cconform anexei nr. 2
11424.05.2021Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Parc Turism S.A. Craiova,Îîn data de 28.05.2021 și se mandatează împuterniciții Județului Dolj la societate,Ssă ia act de încetarea mandatului de administrator al dnei Daniela Avrămoiu,Cca urmare a decesului acesteia și,Rrespectiv al dlui Cosmin Ion Corâțu,Cconform demisiei acestuia,Pprecum și să propună și să voteze,Îîn numele și pentru județul Dolj,Uurmătoarele: ,Aa) Revocarea administratorilor Daniela Avrămoiu și Cosmin Ion Corâțu,Blor membri ai consiliului de administrație în funcția de administratori provizorii,Ppână la data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori,Ddar nu mai mult de 4 luni,Cconform anexei nr. 1. ,Cc)Actualizarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății,Dtului de administrare - mandat încheiat de societate cu administratorii în funcție,Pprin act adițional,Cconform anexei nr. 2. ,Suării operațiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Dolj.
11524.05.2021Se mandatează dna Stănculescu Anișoara și dl Neagu Mihai – împuterniciți ai Județului Dolj la S.C. Parc – Turism S.A.,Ppentru a aproba în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor următoarele: ,11. Situațiile financiare ale S.C. Parc – Turism S.A. pe anul 2020,Cconform anexei nr. 1,Ccare face parte integrantă din prezenta hotărâre. ,22.Descărcarea de gestiune a administratorilor și a administratorului executiv – director general pe anul 2020,Ppe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație al S.C. Parc – Turism S.A.,Aauditorul statutar și Comitetul de Nominalizare și Remunerare,Cconform anexelor nr. 2,33 și 4,Ccare fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ,33.Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pe baza Notei de fundamentare,Cconform anexei nr. 5,Ccare face parte integrantă din prezenta hotărâre. ,44.Actul adițional nr. 2 la Contractul de audit statutar nr. 1066/07.10.2013,Pprivind prelungirea serviciilor de audit financiar până la data de 31.03.2023 cu S.C. CIEL AUDIT CONSULTING SRL,Cconform anexei nr. 6,Ccare face parte integrantă din prezenta hotărâre.
11624.05.2021Se convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.,Lla data de 31.05.2021 și se mandatează împuterniciții județului Dolj la societate să propună și să voteze,Îîn numele și pentru județul Dolj,Uurmătoarele: ,Aa) Numirea actualilor membri ai consiliului de administrație în funcția de administratori provizorii,Ppână la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori,Ddar nu mai mult de 4 luni,Cconform anexei nr. 1,Bb)Prelungirea,Pprin act adițional,Aa contractului de administrare-mandat încheiat de societate cu administratorii,Cconform anexei nr. 2
11724.05.2021Se aprobă mandatarea împuternicitului Judeţului Dolj la Compania de Apă Oltenia S.A.,Ddl. Bunta Gabriel,Ppentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor,Uurmătoarele: ,1ui de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2021.
11824.05.2021Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 90 m2 ,Alic al Județului Dolj și în administrarea R.A. Aeroportul Internațional Craiova,Ssituat în localitatea Craiova,CCalea București,Nnr. 325A,Nnr. cadastral 211363,Îînscris in Cartea funciară nr. 211363,Aavând valoarea de inventar de 15.530 lei,Iidentificat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre,Îi a materialelor consumabile necesare procesului de întreținere a aeronavelor .,Re închiriere și va urmări derularea contractului de închiriere de la art. 1.(1),SSe aprobă prețul minim de pornire al licitației,Lla valoarea de 8 euro/mp/luna.,SSe aprobă documentația pentru atribuire,Pprin licitație publică,Oorganizată în condițiile legii,Aa contractului de închiriere și modelul de contract,Cconform anexei nr. 2.
11924.05.2021Se revocă dreptul de administrare al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. constituit în baza hotărârii nr. 86/2018 a Consiliului Judeţean Dolj,Ppentru imobilul teren în suprafaţă de 422 m2,Aaflat în domeniul privat al Judeţului Dolj,Ssituat în Craiova,CCalea București,Nnr. 325A,NNC/CF 246927 Craiova,Jjudețul Dolj,Aavând datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre.
12024.05.2021Se aprobă actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Dolj,Cconform anexei la prezenta hotărâre.
12124.05.2021Se aprobă revocarea dreptului de administrare acordat Societății Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. și constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Gângiova pentru două suprafețe de teren de câte 2,55 mp destinate stațiilor de pompare ape uzate,Iidentificate în anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre,Ccu valoare de inventar de 49,55 lei,Ddin zona drumului județean DJ 561B km 26+609 – km 32+475 identificat cu număr cadastral/carte funciară 30066 Gângiova.,SSe aprobă contractul de administrare ce se va încheia între U.A.T. Județul Dolj,Îîn calitate de proprietar și Consiliul Local al Comunei Gângiova,Îîn calitate de administrator,Ppentru suprafețele de teren de la art. 1,Cconform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
12229.06.2021Se ia act de demisie și se constată încetarea de drept,Îînainte de expirarea duratei normale,A județean al doamnei Marcinschi-Moanță Adriana-Lorena,Îîncepând cu data de 01 iunie 2021. ,Să Adriana-Lorena în cadrul Consiliului Județean Dolj.
12329.06.2021Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pentru luna iunie 2021,Cconform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.
12429.06.2021Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile al Școlii Gimnaziale Speciale „SF.MINA” pe anul 2021,Cconform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
12529.06.2021Se aprobă suplimentarea bugetului general al judeţului Dolj pe anul 2021,Ccu suma de 125 mii lei,Lla partea de venituri fiind în sumă de 911.446,771 mii lei,Iiar la partea de cheltuieli în sumă de 956.401,771 mii lei,Cconform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotărâre. ,Săţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021,Ccu suma de 10 mii lei,Lla partea de venituri acesta fiind în sumă de 107.060 mii lei,Iiar la partea de cheltuieli în sumă de 111.048 mii lei,Cconform anexei nr. 2 ce face parte din prezenta hotărâre.,Srţial din venituri proprii pentru secţiunea de funcţionare pe anul 2021,Ccu suma de 10 mii lei,Lla partea de venituri acesta fiind în sumă de 100.645 mii lei,Iiar la partea de cheltuieli în sumă de 104.278 mii lei,Cconform anexei nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre. ,Sce şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,Ppe anul 2021,Ddefalcat pe capitole de cheltuieli,Ttitluri,Aarticole şi aliniate,Aastfel:,-- Capitolul 66.10 „Sănătate” se suplimentează cu suma de 10 mii lei,Aacesta fiind în sumă de 58.043 mii lei,Cconform anexei nr. 4 ce face parte din prezenta hotărâre.,SSe aprobă suplimentarea bugetului fondurilor externe nerambursabile,Ppe anul 2021,Ccu suma de 115 mii lei,Aacesta fiind în valoare de 1.224 mii lei,Cconform anexei nr. 5 ce face parte din prezenta hotărâre.,SSe aprobă suplimentarea bugetului fondurilor externe nerambursabile,Ppe anul 2021,Ddefalcat pe capitole de cheltuieli,Ttitluri,Aarticole şi aliniate,Aastfel:,–– Capitolul 65.08 „Învăţământ” se suplimentează cu suma de 115 mii lei,Aacesta fiind în sumă de 1.168 mii lei,Cconform anexei nr. 6 ce face parte din prezenta hotărâre. ,Sodificarea listei sinteză a obiectivelor de investiţii pentru anul 2021,Ppe grupe de investiţii şi surse de finanţare,Cconform anexei nr. 7 ce face parte din prezenta hotărâre.
12629.06.2021Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna,Cconform anexei la prezenta hotărâre.
12729.06.2021Se aprobă modificarea Statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”,Cconform anexei la prezenta hotărâre.
12829.07.2021Se aprobă ,Dnul 2021”,Chotărâre.
12929.06.2021Se mandatează împuterniciții județului Dolj să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale Parc Turism S.A. Craiova,Uurmătoarele:,11.Numirea Consiliului de Administrație cu următoarea componență: ,11. Băluță Elena Daniela – reprezentantul Consiliului Județean Dolj ,22. Dămureanu Sandu Sorin ,33. Dișteanu Nelu ,44. Răcăreanu Paulina ,55. Tănăsescu Marcel,22. Contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii,Cconform anexei la prezenta hotărâre,33. Remunerația fixă a administratorilor în valoare brută de 1000 lei/lună,44.Încetarea,Dde drept,Aale contactului de mandat al administratorilor provizorii numiți prin H.C.J. Dolj nr. 114/24.05.2021,55.Actualizarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății,66.Organizarea,Dde către noul Consiliu de Administrație,Aa procedurii de selecție a directorului general al S.C. Parc – Turism S.A.,Sul general al S.C. Parc – Turism S.A. Craiova în vederea efectuării operațiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lîngă Tribunalul Dolj.
13029.06.2021Se mandatează împuterniciții județului Dolj la Societatea Pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor următoarele: ,NNumirea Consiliului de Administrație,Ccu următoarea componență: ,-- Adam Marian Cătălin ,-- Radu Florian Georgel ,-- Dujer Cristian ,-- Mecu Marian Laurențiu ,-- Novac Cătălin
13129.06.2021Se mandatează împuterniciții județului Dolj la S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor următoarele: ,NNumirea Consiliului de Administrație,Ccu următoarea componență: ,-- Bunta Gabriel ,-- Ghiță Vasile ,-- Vîlculescu Ionela ,-- Lupșoiu Dragoș ,-- Tudorache Tatian Răzvan
13229.06.2021Se mandatează împuterniciții județului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor următoarele: ,NNumirea Consiliului de Administrație,Ccu următoarea componență: ,-- Nicoli Marin ,-- Vieru Laurențiu Grigore ,-- Ionescu Lupeanu Silvia Speranța ,-- Popîrlan Sorinel Alin ,-- Stănescu Constantin
13329.06.2021Se numesc membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova,Ccare va avea următoarea componență: ,11. Pappa Radu Dan Ilie - reprezentant C.J. Dolj – președinte CA ,22. Dumitru Mircea Ovidiu - administrator CA ,33. Stoe Gabriel - administrator CA ,44. Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - administrator CA
13429.06.2021Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să elaboreze și să aprobe un studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri pentru deșeurile provenite din unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației. ,SSe acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să elaboreze și să aprobe documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri pentru deșeurile provenite din unitățile administrativteritoriale membre ale asociației. ,SSe acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să organizeze și să desfășoare procedurile de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri pentru deșeurile provenite din unitățile administrativteritoriale membre ale asociației. ,SSe împuternicește domnul Dorin Cosmin Vasile,Rreprezentant al U.A.T. Județul Dolj,Cca în numele și pentru Județul Dolj,Ssă voteze și să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ: ,-- studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri pentru deșeurile provenite din unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației,-- documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri pentru deșeurile provenite din unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației.
13529.06.2021Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să aprobe în Adunarea Generală Actul Adițional nr. 3 la Contractul nr. 370/22.05.2018 ”Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare,Rrespectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”și tarifele aferente,Cconform Anexei. ,SSe mandatează dl. DORIN COSMIN VASILE,Rreprezentant legal în AGA ADI ECODOLJ să voteze în Adunarea Generală a Asociaților aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul nr. 370/22.05.2018 Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare,Rrespectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea. ,SSe mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ și Directorul Executiv al Asociației,Cca în numele și pe seama Consiliului Județean Dolj,Ssă semneze Actul Adițional nr. 3 la Contractul nr. 370/22.05.2018 Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare,Rrespectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea.
13629.06.2021Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 279/28.11.2017 cu privire la preluarea în administrarea Consiliului Județean Dolj a unor bunuri proprietate a Municipiului Craiova pentru realizarea unor platforme pentru deşeuri in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor in judeţul Dolj”,Pprin actualizarea datelor de identificare a unor amplasamente,Nnecesare realizării containerelor îngropate pentru colectarea deșeurilor municipale,Iidentificate in Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
13729.06.2021Se aprobă constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Judeţean Dolj pentru imobilul identificat cu NC/CF 225433 în suprafaţă de 73.223 mp.,SSe aprobă darea din administrarea Consiliului Judeţean Dolj în administrarea R.A. Aeroportul Internațional Craiova,Aa unor terenuri în suprafață de 1.173.524 mp,Aaflate în domeniul public și privat al Județului Dolj și în administrarea Consiliului Județean Dolj,Ssituate în Calea București,Nnr. 325A și nr. 433,Pprecum și pe teritoriul localității Pielești,Aavând valoarea contabilă de 178.466767 lei și NC/CF 231217 Craiova,NNC/CF 230166 Craiova,NNC/CF 231203 Craiova,NNC/CF 231185 Craiova,NNC/CF 228315 Craiova,NNC/CF 228316 Craiova,NNC/CF 231132 Craiova,NNC/CF 231133 Craiova,NNC/CF 231946 Craiova,NNC/CF 223951 Craiova,NNC/CF CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 223952 Craiova,NNC/CF 223953 Craiova,NNC/CF 211363 Craiova,NNC/CF 225433 Craiova,NNC/CF 43993 (sporadic 36010) Pielești,Iidentificat în anexa la prezenta hotărâre,Îîn scopul realizării obiectivului de investiții “EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA”,Ppe întreaga perioadă de funcționare a R.A. Aeroportul Internațional Craiova.
13829.06.2021Se aprobă darea în folosință gratuită Inspectoratului de Poliție Județean Dolj a unui spațiu în suprafață de 45,994 mp,Iidentificat cu numărul de inventar 1.6.4.101 și valoarea de inventar 42.700,000 lei,Ssituat în Municipiul Craiova,Sstr. Vulturi,Nnr. 19,Sspațiu aflat în proprietatea publică a județului Dolj,Ccu destinația birouri,Pea activității specifice Biroului Județean de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidența Persoanelor Dolj.
13929.06.2021Se aprobă modificarea arondării actuale privind activităţile de evidenţă a persoanelor a localității Țuglui,Dia de Evidență a Persoanelor Craiova la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Țuglui.
14029.06.2021Se aprobă modificarea arondării actuale privind activităţile de evidenţă a persoanelor a localității Mischii,Dia de Evidență a Persoanelor Craiova la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mischii.
14129.06.2021Se aprobă actualizarea Monografiei economico-militară a judeţului Dolj pentru anul 2021 conform anexei la prezenta hotărâre.
14229.06.2021Se revocă dreptul de administrare acordat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj constituit în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj nr. 211/2015 pentru terenul aflat în domeniul public al Judeţului Dolj,Ssituat în Craiova,Sstr. Corneliu Coposu,Nnr. 107A (fost 107),Îîncepând cu data de 01.07.2021,Rrespectiv: - teren în suprafaţă de 766 mp,NNC 246818,CCF 246818 Craiova,Ccod inventar 2.4.2.276,Vvaloare de inventar 720.000,000 lei,Pprovenit din terenul cu Numărul Cadastral 212393 şi Cartea funciară numărul 212393 a Localităţii Craiova.