Comuna Cetate » Consiliul Local » ROF

ROF

R E G U L A M E N T

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI

LOCAL CETATE

 

 

 

 

CAPITOLUL    I

 

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

 

Preambul : IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 21 ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 215/2001 PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CETATE REPREZINTA, ALATURI DE PRIMARUL COMUNEI CETATE, AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE PRIN CARE SE REALIZEAZA AUTONOMIA LOCALA IN COMUNA CETATE. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CETATE REPREZINTA AUTORITATEA ADMINISTRATIVA PUBLICA LOCALA DELIBERATIVA.

 

 

                        ART. 1 – (1) Potrivit Legii nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, si a Legii nr.673/2002 privind aprobarea O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliilor locale, in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor va avea loc sedinta de constituire a consiliului local Cetate. Convocarea consilierilor declarati alesi, la sedinta de constituire a consiliului, se face de catre prefect, prin ordin.

(2) Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, peste 3 zile se va organiza o noua sedinta. In acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Daca nici de aceasta data nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi de catre biroul electoral de circumscriptie, prefectul face o noua convocare peste alte 3 zile, emitand in acest scop un nou ordin.

(3) Daca nici la a treia convocare nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la sedinta a consilirilor absenti. Daca absentele nu au la baza motive temeinice, determinate de: boala care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea in strainatate in interes de serviciu; evenimente de forta majora, cum ar fi: inundatii sau alte catastrofe care au impiedicat deplasarea, deces in familie sau alte situatii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarati alesi, care au lipsit motivat de la cele 3 convocari anterioare.

(4) Ordinul prefectului prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauza la instanta de contencios administrativ in teremen de 5 zile de la comunicare. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila.

(5) Inainte de emiterea ordinului prevazut la alin. (3) prefectul va verifica daca pe listele de candidati depuse de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale ai caror consilieri declarati alesi au lipsit nemotivat mai sunt supleanti. In caz afirmativ, prin acelasi ordin se va dispune organizarea unei noi sedinte de constituire la care vor fi convocati supleantii.

(6) Daca pe listele de candidati ale partidelor in cauza nu mai sunt supleanti sau acestia refuza la randul lor sa se prezinte la sedinta, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin.(3). Alegerile se vor organiza in conditiile Legii privind alegerile locale, in cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului, si la acestea vor participa toate partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au depus initial liste de candidati, precum si candidatii independenti care nu au fost declarati alesi la alegerile anterioare.

                        ART. 2 –  La sedinta de constituire legal intrunita poate participa si primarul care a fost declarat ales, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.

                        ART. 3 – (1) Sedinta de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia, care il va invita pe cel mai in varsta dintre consilieri, precum si pe cei 2 asistenti ai acestuia sa preia conducerea lucrarilor sedintei. Asistenti ai presedintelui de varsta vor fi desemnati cei mai tineri consilieri.

(2) Dupa preluarea conducerii sedintei se ia o pauza, in timpul careia se constituie grupurile de consilieri, potrivit Statutului alesilor locali, iar secretarul unitatii administrativ-teritoriale prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor lor, asa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscriptie. Dosarele pot fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa functii incompatibile, potriit legii, cu calitatea de consilier.

(3) Daca primarul declarat ales a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut mandatul, dosarul acestuia va fi insotit de optiunea scrisa pentru una dintre cele doua functii.

(4) Prevederile alin.(3) se aplica numai in cazul in care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizata.

                        ART. 4 – (1) La reluarea lucrarilor consilierii declarati alesi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de maini, o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri locali. Numarul membrilor comisiei se stabileste prin vot deschis, la propunerea presedintelui de varsta. Comisia este aleasa pe intreaga durata a mandatului.

(2) Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de consilieri constituite potrivit art.3 alin.(2). Numarul de locuri cuvenite fiecarui grup se determina in functie de numarul de mandate obtinute de grupul in cauza.

(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire, iar rezultatul va fi consemnat in hotararea nr.1.

                        ART. 5 – Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sai un presedinte si un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevazute la art.4 alin.(3).

                        ART. 6 – (1) Dupa alegerea comisiei de validare se dispune o noua pauza, in timpul careia va fi examinata de catre comisie legalitatea alegerii fiecarui consilier, pe baza dosarelor prezentate de presedintele de varsta si vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. In acest scop se incheie un proces-verbal al carui model este prezentat in anexa nr. 1.

(2) Daca primarul, al carui mandat a fost validat, a fost ales si consilier si opteaza pentru functia de primar sau daca consilierii care detin functii incompatibile opteaza in scris pentru renuntarea la functia de consilier, va fi examinat, in vederea validarii, dosarul supleantului, respectiv supleantilor de pe aceeasi lista, in ordinea in care cei in cauza au fost inscrisi pe lista de candidati.

(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca aceasta a constat ca au fost incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorala constatata de catre biroul electoral, ptrivit prevederilor Legii alegerilor locale.

(4) Consilierii care lipsesc motivat la sedinta de constituire pot fi validati sau invalidati in lipsa.

(5) In cazul in care, pana la data validarii, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a carui lista a fost ales, la cererea scrisa a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmand a fi validat primul supleant pe lista.

                        ART. 7 – (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.

(2) Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza in hotararea nr. 2, care se comunica de indata consilierilor care au absentat motivat.

(3) Hotararea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicare. Instanta de contencios administrativ este obligata sa se pronunte in termen de 30 de zile.

                        ART. 8 – (1) Dupa validarea mandatelor a cel putin doua treimi din numarul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea urmatorului juramant : “ Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna-credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cetate, judetul Dolj. Asa sa-mi ajute Dumnezeu! “.

 

(2) Juramantul se depune dupa urmatoarea procedura : secretarul comunei Cetate va da citire juramantului, dupa care consilierii validati se vor prezenta in ordine alfabetica, in fata unei mese special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constitutie si Biblia. Consilierul va pune mana stanga atat pe Constitutie cat si, daca este cazul, pe Biblie, va pronunta cuvantul “jur”, dupa care va semna juramantul de credinta, care va fi imprimat pe un formular special.

(3) Juramantul se semneaza in doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se inmaneaza consilierului.

(4)Consilierii pot depune juramantul fara formula religioasa. In acest caz juramantul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.

(5) Consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept, fapt care se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. In acest caz se va supune validarii mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale respective, daca pana la validarea mandatului partidele politice si aliantele politice confirma in scris apartenenta la partid a consilierului in cauza.

(6) Dupa depunerea juramantului de catre cel putin doua treimi din numarul memebrilor consiliului local, presedintele de varsta declara consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constata prin hotararea nr.3.

 

           

CAPITOLUL II

 

ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL CETATE

 

SECTIUNEA 1

 

PRESEDINTELE DE SEDINTA

 

                        ART. 9 – (1) Dupa declararea consiliului local ca legal constituit se procedeaza la alegerea presedintelui de sedinta. Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului presedintelui de sedinta nu poate fi mai mare de 3 luni. Acelaşi consilier poate fi ales preşedinte de şedinţă cel mult de două ori pe durata unui mandat.Mandatele nu pot fi consecutive.

(2) Consilierul ales in conditiile alin.(1) poate fi schimbat din functie la initiativa a cel putin unei treimi din numarul consilierilor, cu votul majoritatii consilierilor in functie.

(3) Dupa alegerea presedintelui de sedinta acesta preia conducerea lucrarilor consiliului.

(4) Rezultatul alegerii presedintelui de sedinta se consemneaza in hotararea nr.4.

(5) Hotararile nr. 1-4 se semneaza de presedintele de varsta si de cei 2 asistenti ai acestuia si se contrasemneaza de secretar. Aceste hotarari au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputand forma obiectul unor actiuni in justitie.

                        ART. 10 – (1) Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale :

a)         conduce sedintele consiliului local;

b)         supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, voturilor contra si a abtinerilor;

c)         semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul-verbal;

d)         asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor;

e)         supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului;

f)         aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni.

(2) Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulamentul cadru aprobat prin O.G. 35/2002 sau insarcinari date  de consiliul local Cetate.

 

SECTIUNEA A – 2 – A

 

ALEGEREA VICEPRIMARULUI

 

                        ART.11 – (1) Consiliul local alege din randul membrilor sai pe viceprimarul comunei Cetate. Alegerea se face prin vot secret.

(2) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului, se face de catre oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.

(3) Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul careia se completeaza buletinele de vot.

(4) Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata, putandu-se folosi, la alegere, una dintre urmatoarele modalitati :

a)         fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor. Intrand in cabina, din lista candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor candidatilor pe care consilierul nu doreste sa ii aleaga. Pe buletin va ramane nebarat numele consilierului pe care doreste sa il aleaga votantul;

b)         pe buletinul de vot se scrie cuvantul “ DA “ in dreptul numelui celui pe care doreste sa il voteze;

c)         alte modalitati, la alegerea consiliului.

(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.

(6) In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta la alin. (5), se organizeaza un al doilea tur de scrutin, la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

                        ART. 12 – In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.

                        ART. 13 – Alegerea viceprimarului va fi consemnata in hotararea nr. 5 a consiliului local. Prin aceeasi hotarare consiliul local ia act de incetarea mandatului de consilier al viceprimarului, in locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale resepective,  in situatia in care conducerea acestora confirma in scris ca persoana in cauza mai este membru al partidului respectiv.

                        ART. 14 – Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.

 

 

 

SECTIUNEA A – 3 – A

 

COMISIILE DE SPECIALITATE

 

                        ART. 15 – (1) Dupa constituire consiliului local stabileste si organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

(2) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora si numarul de membri, care va fi intotdeauna impar, se stabilesc de catre consiliul local Cetate, in functie de specificul activitatii din comuna Cetate, iar principalele domenii de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevazute in anexa nr. 2.

(4) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

                        ART. 16 – (1) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor lor.

(2) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, in special de la unitatile aflate in subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si consilierii care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei.

(3) Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice. Comisia poate invita si alte persoane care sa participe la dezbateri.

(4) Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfasoare cu usile inchise.

                        ART. 17 – (1) Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti, in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului.

(2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti, de catre consiliu, avandu-se in vedere, de regula,optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.

(3) In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baza. Indemnizatia de sedinta se va achita numai pentru activitatea desfasurata in comisia de baza.

                        ART. 18 – Fiecare comisie de specialitate isi alege, prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o compun, cate un presedinte si cate un secretar.

                        ART. 19 – (1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale :

a)         analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local;

b)         se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

c)         intocmeste avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului local.

(2) Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

                        ART. 20 – (1) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale :

a)         asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelalte comisii;

b)         convoaca sedintele comisiei;

c)         propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca necesar;

d)         conduce sedintele comisiei;

e)         participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce;

f)         sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisie;

g)         anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar.

(2) Presedintele comisiei indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

 

 

                        ART. 21 – (1) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale :

a)         efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei;

b)         numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari si asupra rezultatului votarii;

c)         asigura redactarea avizelor si proceselor-verbale, etc.

(2) Secretarul comisiei indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedinte.

                        ART. 22 – (1) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu cel putin 3 zile inainte.

(2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de a zi a unor probleme.

(3) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.

(4) In caz de absenta la sedinta comisiei de baza, consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatia de sedinta. Daca absentele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate aplica sanctiunile prevazute in competenta sa de Statutul alesilor locali, inclusiv inlocuirea lui din comisie.

                        ART. 23 – Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, inaintea sedintelor consiliului, atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora li se solicita avizul.

                        ART. 24 – (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei presedintele acesteia va desemna un consilier care va face, in cadrul sedintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de initiator.

(2) Consilierul desemnat potrivit alin.(1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.

(3) Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atat amendamentele si propunerile acceptate, cat si cele respinse.

(4) Avizul intocmit potrivit alin.(2) si (3) se prezinta secretarului consiliului local Cetate, care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri, o data cu ordinea de zi.

                        ART. 25 – Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situatii comisia poate hotari ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia.

                        ART. 26 – (1) Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acestuia, intr-un proces-verbal. Dupa incheierea sedintei procesul-verbal va fi semnat de catre presedintele si secretarul comisiei.

(2) Presedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.

                        ART. 27 – Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari de fond in continutul proiectului, presedintele de sedinta poate hotarî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv raportul.

                        ART. 28 – (1) Consiliul local poate hotari organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

(2) Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin.(1), obiectivele si tematica activitatii acestora, perioada in care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotarare a consiliului local.

(3) Comisia de analiza si verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.

(4) La cererea a două treimi din numărul membrilor săi, consiliul va putea hotărî organizarea unei comisii de anchetă, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, pentru verificarea activităţii comisiilor de specialitate.Comisia de anchetă prezintă raportul său în şedinţa consiliului local la termenul stabilit de acesta, în urma analizelor şi verificărilor efectuate pentru stabilirea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii comisiei. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.Comisia de anchetă citează ca martor orice persoană din cadrul instituţiilor sau agenţilor economici subordonaţi care poate avea cunoştiinţă despre vreo faptă sau împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii comisiei. La cererea comisiei de ancheta, persoana care cunoaste vreo proba sau detine vreun mijloc de proba este obligata sa le aduca la cunostiinta sau sa le infatiseze comisiei.Institutiile si organizatiile locale sunt obligate, in conditiile legii, sa-si dea concursul la solicitarile comisiei de ancheta.Cand, pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari in vederea aflarii adevarului sunt necesare cunostiintele unor experti, comisia de ancheta dispune efectuarea de expertize . Dispozitiile legii referitoare la citarea, prezentarea si ascultarea martorilor, precum si cele referitoare la prezentarea si predarea obiectelor ori inscrisurilor sau efectuarea expertizelor, se aplica in mod corespunzator.

                        ART. 29 – Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotararea nr. 6 a consiliului local.

 

 

SECTIUNEA A – 4 – A

 

ALTE DISPOZITII

 

                        ART. 30 – (1) Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului local de catre presedintele de sedinta se trece la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata. In acest scop judecatorul sau alta persoana desemnata de presedintele judecatoriei prezinta in fata consiliului local hotararea de validare.

(2) Dupa prezentarea hotararii de validare primarul va depune juramantul prevazut la ali.(1) al art.8, folosindu-se procedura stabilita in acelasi text.

                        ART. 31 – (1) Dupa depunerea juramantului primarul intra in exercitiul de drept al mandatului.

(2) Primarul va ocupa in sala de sedinta un loc distinct.

(3) Daca la lucrarile consiliului local participa prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, acestia vor ocupa un loc distinct.

                        ART. 32 – Primarul participa la sedintele consiliului si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tututror problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul-verbal de sedinta.

                        ART. 33 – (1) Secretarul consiliului local Cetate participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului. Secretarului ii revin urmatoarele atributii principale, privitoare la sedintele consiliului local :

a)         asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;

b)         asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;

c)         efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;

d)         numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;

e)         informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;

f)         asigura intocmirea stenogramei sau a procesului verbal, pune la dispozitie consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiata a sedintei anterioare, asupra continutului carora solicita acordul consiliului.

g)         asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

h)         urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 47 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;

i)         prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;

j)         contrasemneaza, in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotararile consiliului local pe care le considera legale;

k)         poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;

l)         acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului propriu al consiliului local.

(2) Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

 

 

 

 

CAPITOLUL III

 

FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL CETATE

 

SECTIUNEA 1

 

DESFASURAREA SEDINTELOR

 

ART. 34 – (1) Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde

proiecte de hotarari, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaratiilor politice, intrebarilor, interpelarilor, petitiilor si altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmise consilierilor si se aduce la cunostinta locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(2) Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor.

(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului.

(4) Proiectele de hotarari si celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite de avizul comisiilor de specialitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se intocmeste si se depune la secretarul consiliului local Cetate, inainte de intocmirea avizului de catre comisia de specialitate, spre a putea fi avut in vedere de catre aceasta comisie.

(5) In cazul in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cunostinta publica si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective.

ART. 35 – (1) Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si sa  isi inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretar. Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca la cunostinta aceasta situatie, presedintelui de sedinta sau secretarului.

                        ART. 36 – Daca in comuna Cetate exista delegati satesti, acestia vor fi invitati in mod obligatoriu la sedintele consiliului in care se discuta aspecte ce intereseaza satul respectiv. Delegatul satesc va fi ascultat asupra problemei discutate si va participa la vot. Votul sau are caracter consultativ.

                        ART. 37 – (1) Dezbaterea problemelor se face, de regula, in ordinea stricta in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate si, daca este cazul, sefului compartimentului care a intocmit raportul.

(2) Dupa efectuarea prezentarilor prevazute la alin.(1) se trece la dezbateri.

(3) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant. Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere al proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvantul sau sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii. Presedintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecarui grup de consilieri, in functie de marimea acestuia.Primarului, viceprimarului si secretarului prezenti la sedinta li se poate da cuvantul in orice faza a dezbaterii ori de cate ori sunt solicitati.

                        ART. 38 – (1) Presedintele de sedinta va permite oricand unui consilier sa raspunda intr-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) Prevederile alin.(1) se aplica si in cazul in care se cere cuvantul in probleme privitoare la regulament.

                        ART. 39 – Presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor.

                        ART. 40 – Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.

                        ART. 41 – In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata, presedintele de sedinta poate intrerupe dezbaterile. El poate aplica sanctiuni stabilite de Statutul alesilor locali in competenta sa ori poate propune consiliului aplicarea de sanctiuni corespunzatoare.

                        ART. 42 – Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

 

 

 

 

SECTIUNEA A – 2 – A

 

ELABORAREA PROIECTELOR DE HOTARARI

 

                        ART. 43 – (1) Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale consiliului local apartine primarului si consilierilor.

(2) Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop secretarul consiliului local Cetate si personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.

                        ART. 44 – (1) Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor prin mentionarea titlului si a initiatorului.

(2) Proiectele de hotarari se aduc la cunostinta consilierilor de indata, cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune amendamente.

(3) Operatiunile prevazute la alin. (2) se realizeaza prin grija secretarului consiliului local Cetate.

                        ART. 45 – (1) Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local Cetate, precum si compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, in vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materialele spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul.

(2) O data cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului, avandu-se grija ca raportul sa poata fi trimis si comisiei de specialitate inainte de intocmirea de catre aceasta a avizului.

(3) Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea lor.

                        ART. 46 – (1) Dupa examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

(2) Avizul se transmite secretarului consiliului local Cetate, care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu o data cu invitatia pentru sedinta.

                        ART. 47 – Proiectele de hotarari si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.

                        ART. 48 – Proiectele de hotarari se transmit tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii.

                        ART. 49 – (1) Anuntul referitor la eleborarea unui proiect de hotarare va fi adus la cunostinta publicului cu cel putin 30 de zile inainte de supunere spre analiza, avizare si adoptare de catre consiliul local.

(2) Anuntul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet al proiectului de hotarare, precum si termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare.

(3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu relevanta asupra mediului de afaceri si a altor asociatii legal constituite, pe domenii de activitate, se transmite celor interesati in termenul prevazut la alin.(1).

(4) La publicarea anuntului se va stabili o perioada de minim 10 zile pentru a se primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

                        ART. 50 – Proiectul de act normativ se va transmite spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate numai dupa definitivare, pe baza documentatiilor si propunerilor formulate.

                        ART. 51 – (1) Consiliul local sau primarul va decide organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de hotarare, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.

(2) In cazul in care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate.

(3) In cazul reglementarii unei situatii, care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate in interesul public, proiectele de acte normative se supun aprobarii in procedura de urgenta.

                        ART. 52– Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintei publice se face in urmatoarele conditii :

-           anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul Primariei comunei Cetate, inserat in site-ul propriu si se transmite catre mass-media, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurare;

-           anuntul va fi adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul din domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica;

-           anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice si ordinea de zi.

ART. 53 – Persoana care prezideaza sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

                        ART. 54 – (1) Punctele de vedere exprimate in cadrul sedintelor publice de persoanele mentionate la art. 53 au valoare de recomandare.

(2) Minuta sedintei publice, incluzand si voturile fiecarui membru, va fi afisata la sediul Primariei si publicata in site-ul propriu.

(3) Inregistrarile sedintelor publice, cu exceptia celor prevazute la art. 49, vor fi facute publice, la cerere, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

 

 

 

 

 

 

SECTIUNEA A – 3 – A

 

PROCEDURA DE VOT

 

                        ART. 55 – (1) Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel nominal.

(3) Consiliul local hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta, ce modalitate de vot se va folosi, in cazul in care prin lege sau regulament se stabileste o anumita modalitate.

                        ART. 56– (1) Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator : presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor “pentru” si “contra”. Secretarul consiliului local Cetate va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier, in ordine alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvantul “pentru” sau “contra”, in functie de optiunea sa.

(2) Dupa epuizarea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

                        ART. 57 – (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru exprimarea optiunii se vor folosi, de regula, cuvintele “da” sau “nu”.

(3) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alin.(2).

                        ART. 58 – (1) Hotararile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti, in afara de cazul in care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.

(2) Abtinerile se contabilizeaza la voturile “contra”.

(3) Daca in sala de sedinta nu este intrunit cvorumul legal, presedintele amana votarea pana la intrunirea acestuia.

                        ART. 59 – Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.

                        ART. 60 – Proiectele de hotarari sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.

 

 

CAPITOLUL IV

 

INTREBARI, INTERPELARI, PETITII SI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

 

                        ART. 61 – (1) Consilierii pot adresa intrebari primarului, viceprimarului si secretarului consiliului local Cetate, precum si sefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau ai serviciilor si unitatilor subordonate.

(2) Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului.

                        ART. 62 – Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris, pana la urmatoarea sedinta a consiliului, sau oral, la proxima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.

                        ART. 63 – (1) Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa I le furnizeze la termenul stabilit.

(2) Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau oral.

                        ART. 64 – (1) Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local. Acestea se inscriu intr-un registru special, sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor legale in vigoare. Petitionarului i se aduce la cunostinta solutia adoptata in termenul prevazut de lege.

(2) Semestrial consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor.

 

CAPITOLUL V

 

DISPOZITII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

 

                        ART. 65 – Dupa validarea alegerilor, consilierilor Ii se elibereaza legitimatia de consilier, precum si semnul distinctiv prevazut de Statutul alesilor locali şi în Hotarârea nr. 282 din 07/04/2005, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 326 din 18/04/2005 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora.

                        ART. 66 – (1) In asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor, consilierii locali indeplinesc o functie de autoritate publica, sunt ocrotiti de lege si au urmatoarele drepturi :

-           alesii locali au dreptul la initiative in promovarea actelor administrative, individual sau in grup ;

-           alesii locali au dreptul de a avea acces la orice informatie de interes public ;

-           pentru participarea la sedintele de consiliu si ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizatie de sedinta, in cuantumul si in conditiile stabilite de lege ;

-           consierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au facut in exercitarea mandatului, in conditiile legii ;

-           alesii locali au dreptul de a se constitui in grupuri, in functie de partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi ; de asemenea, si consilierii independenti, daca sunt in numar de cel putin 3 se pot constitui in grup ; grupurile de consilieri vor fi conduse de un lider, ales prin votul deschis al majoritatii membrilor grupului ; consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier ;

-           alesii locali au dreptul garantat la asociere ;

-           alesii locali au dreptul de deplina libertate de opinie si de actiune in exercitarea mandatului ; alesii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului ;

-           reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor respective se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

-           pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea penală ;

-           de aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei - soţ, soţie şi copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului sau.

                        ART. 67 – Schimbarile survenite in activitatea  consilierului, in timpul exercitarii mandatului, se aduc la cunostinta consiliului local in cel mult la 10 zile de la data producerii acestora.

                        ART. 68 – (1) Participarea  consilierilor la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

(2) Consilierul nu poate lipsi de la sedintele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, decat in cazul in care a obtinut aprobarea consiliului, respectiv presedintelui comisiei, daca are motive temeinice.

                        ART. 69 -  Consilierul local care absenteaza nemotivat la doua sedinte consecutive va fi sanctionat, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali. Calitatea de consilier local inceteaza la data declararii ca legal constituit a noului consiliu ales.Calitatea de consilier local inceteaza de drept , inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele situatii :

a)         demisie ; Consilierul local poate demisiona anuntand in scris consiliul. Solutionarea cererii se va face in conditiile si cu procedura stabilite potrivit prevederilor  Statutului alesilor locali.

b)         incompatibilitate ;

c)         schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv prin reorganizarea acesteia dar numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii ;

d)         imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de trei luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege ;

e)         condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate ;

f)         punerea sub interdictie judecatoreasca ;

g)         pierderea drepturilor electorale ;

h)         deces ;

i)         lipsa nemotivată de la 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului local;

j)         constatarea, după validarea mandatului, că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale;

Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre consiliul local, prin hotarare, la propunerea primarului sau a oricarui consilier.In cazurile prevazute de lege, hotararea consiliului poate fi atacata de consilier la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare.Hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.In toate situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea normala a acestuia, consiliul local adopta in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, o hotarare prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului in cauza.Hotararea va avea la baza, in toate cazurile, un referat constatator semnat de primar si de secretarul comunei Cetate. Referatul va fi insotit de actele justificative.

                        ART. 70  - Alesii locali, in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale sunt obligati : 

- sa participe, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, cu buna credinta si fidelitate fata de tara si de comunitatea care l-a ales ;

-   sa respecte constitutia si legile tarii, precum si regulamentul de functionare a consiliului, sa se supuna regulilor de buna cuviinta si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare sau calomnioase ;

-  sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale ; in cazul in care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului aflat in aceasta situatie ;

-  sa dea dovada de cinste si corectitudine ; este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, foloase materiale sau alte avantaje ;

-  sa dea dovada de probitate profesionala si de discretie ;

-  sa prezinte consiliului raportul anual de activitate sau raportul asupra deplasarilor in exercitarea mandatului, de cate ori este cazul ;

-   sa aduca la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala ;

-  sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii din localitatea de resedinta, sa acorde audiente si sa prezinte consiliului local o informare despre problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii ;

-    sa participe la lucrarile consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte ; comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport de activitate anual care va fi facut public prin grija secretarului comunei ; consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în prezentul regulament de funcţionare ; nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale ;

-  aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.

-   alesii locali raspund, in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin ; consilierii raspund in nume propriu pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.

                        ART. 71  -       Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, la propunerea motivată a unei treimi din numărul consilierilor sau a primarului, prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie. Mandatul viceprimarului încetează de drept în condiţiile următoare :

a) demisie;

b) incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială;

d) imposibilitatea de a fi exercitat mandatul pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute in lege ;

e) când se constată, după validarea mandatului, că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale;

 f) a fost condamnat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privată de libertate;

g) punerea sub interdicţie judecătorească;

h) pierderea drepturilor electorale;

i) deces;

În acest caz consiliul local ia act de încetarea mandatului şi alege un nou viceprimar.

                        ART. 72 - (1) Mandatul viceprimarului se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către parchet sau de instanţa de judecată, după caz, prefectului care, prin ordin, constată suspendarea mandatului.

(2) Ordinul de suspendare se comunică de îndată viceprimarului.

(3) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).

(4) Dacă viceprimarul suspendat din funcţie a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.

                        ART. 73 – (1)Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar acestuia i se pot aplica următoarele sancţiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;

d) eliberarea din funcţie.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică, prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţă consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.

(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit. c) şi d), cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

(4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele unităţii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din comuna Cetate.

(5) La eliberarea din funcţie se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Împotriva sancţiunii prevăzute la art. 72 alin. (1) lit. c) şi d) viceprimarul în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

                        ART. 74  - (1) Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul comunei ;

(2) Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către secretar într-un dosar special, denumit registru de interese.

(3) Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.

                        ART. 75  - Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

   a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;

   b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;

   c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;

   d) o altă autoritate din care fac parte;

   e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

   f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.

                        ART. 76  - În declaraţia privind interesele personale, aleşii locali vor specifica:

a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor;

b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective;

c) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii;

d) participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii, dar depăşeşte valoarea de 100.000.000 lei;

e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt;

f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune;

g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie;

h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori;

i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte;

j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale; orice cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi;

k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local ;

                        ART. 77  -  (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.

(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

                        ART. 78  -   Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

                        ART. 79  -   (1) Declaraţia privind interesele personale se depune în termen de 15 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit ;

                        ART. 80  - (1) Aleşii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative faţă de declaraţia anterioară.

(2) Secretarul comunei Cetate va transmite secretarului general al prefecturii, până la data de 1 martie a fiecărui an, un exemplar al declaraţiilor reactualizate.

                        ART. 81  -   Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 77 sunt nule de drept, potrivit dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

                        ART. 82  -   (1) Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale în termen atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei.

(2) Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.

(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.

                        ART. 83  -  Cadourile şi orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 76 lit. j) sunt supuse confiscării.

                        ART. 84  - Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

                        ART. 85 -  Prezentul regulament poate ramane in vigoare si dupa dizolvarea consiliului local al comunei Cetate in actuala compunere, sub rezerva modificarii lui de catre viitorul consiliu local care va fi ales. Dispozitiile prezentului regulament pot fi modificate potrivit procedurii de elaborare si de adoptare a hotararilor prevazute in Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala. Adoptarea si modificarea regulamentului se face cu votul a doua treimi din membrii  consiului.

 

CAPITOLUL VI

 

DISPOZITII FINALE

 

                        ART. 86 – Incalcarea de catre consilieri a obligatiilor ce le revin in exercitarea mandatului constituie abatere si se sanctioneaza potrivit prevederilor legii statutului alesilor locali.

Actualizat la data de: 26/01/2017

Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.