Comuna Orodel » Consiliul Local » Atributii

Atributii

Atributiile consiliului local                            
                                                                               
  Art. 38. - (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile    
legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date  
prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale.         
  (2) Consiliul local are urmatoarele atributii principale:                    
  a) alege din randul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, dupa 
caz; stabileste, in limitele normelor legale, numarul de personal din aparatul 
propriu;                                                                       
  b) aproba statutul comunei sau al orasului, precum si regulamentul de        
organizare si functionare a consiliului;                                       
  c) avizeaza sau aproba, dupa caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare 
economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de  
amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de     
dezvoltare judeteana, regionala, zonala si de cooperare transfrontaliera, in   
conditiile legii;                                                              
  d) aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de      
utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului       
bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in       
conditiile legii;                                                              
  e) aproba, la propunerea primarului, in conditiile legii, organigrama,       
statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si        
functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si         
serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local;         
  f) administreaza domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului; 
  g) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor  
proprietate publica a comunei sau orasului, dupa caz, precum si a serviciilor  
publice de interes local, in conditiile legii;                                 
  h) hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate   
privata a comunei sau orasului, dupa caz, in conditiile legii;                 
  i) infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice  
de interes local; urmareste, controleaza si analizeaza activitatea acestora;   
instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de   
organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes 
local; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, conducatorii    
serviciilor publice de interes local, precum si pe cei ai institutiilor        
publice din subordinea sa; aplica sanctiuni disciplinare, in conditiile legii, 
persoanelor pe care le-a numit;                                                
  j) hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor autonome de        
interes local; exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate   
drepturile actionarului la societatile comerciale pe care le-a infiintat;      
hotaraste asupra privatizarii acestor societati comerciale; numeste si         
elibereaza din functie, in conditiile legii, membrii consiliilor de            
administratie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;                     
  k) analizeaza si aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a  
teritoriului si urbanism ale localitatilor, stabilind mijloacele materiale si  
financiare necesare in vederea realizarii acestora; aproba alocarea de fonduri 
din bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor,            
incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase;             
  l) stabileste masurile necesare pentru construirea, intretinerea si          
modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri        
apartinand cailor de comunicatii de interes local;                             
  m) aproba, in limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice  
pentru lucrarile de investitii de interes local si asigura conditiile necesare 
in vederea realizarii acestora;                                                
  n) asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare  
necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de     
educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice,       
apararea impotriva incendiilor si protectia civila, de sub autoritatea sa;     
urmareste si controleaza activitatea acestora;                                 
  o) hotaraste, in localitatile cu medici sau cu personal sanitar in numar     
insuficient, acordarea de stimulente in natura si in bani, precum si de alte   
facilitati, potrivit legii, in scopul asigurarii serviciilor medicale pentru   
populatie; asemenea facilitati pot fi acordate si personalului didactic;       
  p) contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale,           
artistice, sportive si de agrement;                                            
  q) hotaraste cu privire la asigurarea ordinii publice; analizeaza            
activitatea gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor si a      
formatiunilor de protectie civila, in conditiile legii, si propune masuri de   
imbunatatire a activitatii acestora;                                           
  r) actioneaza pentru protectia si refacerea mediului inconjurator, in scopul 
cresterii calitatii vietii; contribuie la protectia, conservarea, restaurarea  
si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor  
si rezervatiilor naturale, in conditiile legii;                                
  s) contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala;     
asigura protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiei in vigoare;      
aproba criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale; infiinteaza si      
asigura functionarea unor institutii de binefacere de interes local;           
  t) infiinteaza si organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de   
distractie, baze sportive si asigura buna functionare a acestora;              
  u) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete   
si de obiective de interes public local;                                       
  v) confera persoanelor fizice romane sau straine, cu merite deosebite,       
titlul de cetatean de onoare al comunei sau al orasului;                       
  x) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane      
juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti        
parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor         
actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local; hotaraste     
infratirea comunei sau orasului cu unitati administrativ-teritoriale similare  
din alte tari;                                                                 
  y) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte          
autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate,     
precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor  
administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune;     
  z) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;           
  w) asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiativa, in        
conditiile legii.                                                              
  (3) Consiliul local exercita si alte atributii stabilite prin lege.           
       (Legea 215 /2001 privind Administratia publica locala)        

Actualizat la data de: 29/11/2016

Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.