Comuna Grecesti » Consiliul Local » Atributii

Atributii

 

Atribuţiile consiliului local conform OUG nr. 57/2019

 

SECŢIUNEA a 2-a

 Obligaţiile aleşilor locali

 ART. 220

 Respectarea legii

 (1) Aleşii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi

să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul

lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

 (2) Consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, respectiv a

consiliului judeţean, după caz.

 ART. 221

 Participarea la lucrările consiliului local sau ale consiliului judeţean şi

ale comisiilor de specialitate

 Consilierii locali şi consilierii judeţeni, preşedinţii consiliilor judeţene şi

vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi viceprimarii nu pot lipsi de la

lucrările consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean sau ale comisiilor de

specialitate din care fac parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute în regulamentul

de organizare şi funcţionare.

 ART. 222

 Buna-credinţă şi fidelitatea

 Consilierii locali şi consilierii judeţeni, aflaţi în serviciul colectivităţii locale,

precum şi primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, după caz, în calitatea lor de

reprezentanţi legali ai unităţilor/subunităţilor administrativ-teritoriale, au

îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor

autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le

reprezintă, după caz, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de

colectivitatea care i-a ales.

 ART. 223

 Probitatea şi discreţia profesională

 Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

 ART. 224

 Cinstea şi corectitudinea

 (1) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de

cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau

pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

 (2) Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în

exercitarea unei activităţi de interes personal.

 ART. 225

 Dispoziţii privind obligaţiile de informare pentru aleşii locali

 (1) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze

periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe

şi să prezinte în consiliul local, respectiv în consiliul judeţean o informare

privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

 (2) Fiecare consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi

viceprimarii, respectiv vicepreşedinţii consiliului judeţean sunt obligaţi să

prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija

secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Actualizat la data de: 03/02/2021

Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.